NOTA LEGAL

VALTRADING, S.L., amb C.I.F. B-97.677.751, és una entitat amb caràcter lucratiu, inscrita al Registre Mercantil de València en el Tom: 8321, Llibre: 5612, Foli: 194, Full: V-109.407, l’activitat és consultoria de comerç exterior. VALTRADING, S.L. és la titular del lloc web https://www.valtrading.com i és responsable dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web. La seva seu social es situa a Sedaví, València.
Mitjançant aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l’accés i ús, i en general, la relació entre aquest Portal, accessible des de l’adreça d’Internet www.valtrading.com i els usuaris del Portal.
La Política de Privacitat plasmada a continuació, és aplicable a tots els serveis d’aquesta website, així com a les pàgines i serveis amb els que el web es vagi ampliant en el futur.
En garantia del seu dret a la protecció de dades personals, cal que accepti els termes d’aquesta política de privacitat abans de procedir a remetre’ns la vostra informació.
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó “ENVIAR” que es troba en els formularis de recollida de dades.

Política de Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i a la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de Mesures de Seguretat, VALTRADING, S.L. informa als usuaris del seu lloc web www.valtrading.com de la incorporació de les seves dades a fitxers automatitzats existents en l’esmentada entitat realitzant, per part de VALTRADING, S.L. el tractament de les seves dades de caràcter personal que s’expressen en les presents condicions o es derivin de les mateixes, amb les finalitats que més baix es detallen.
Els fitxers creats estan ubicats a la seu administrativa de VALTRADING, S.L. a Sedaví (València), sota la supervisió i control de la mateixa, qui es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica, organitzativa i administrativa amb la finalitat de protegir la seva confidencialitat i integritat evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
Finalitat de la recollida i Tractament automatitzat de les dades de l’usuari

L’usuari autoritza a VALTRADING, S.L. el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, mitjançant formularis i correu electrònic, per a:
La gestió de qualsevol sol·licitud d’informació enviada per email.
L’enviament d’informació sobre serveis propis de VALTRADING, S.L., així com la remissió de publicitat via electrònica dels mateixos.
L’enviament d’informació sobre qualsevol aspecte empresarial, comercial o social de l’empresa i de les activitats que organitzi o participi.
L’enviament d’informació sobre productes i serveis de les diferents entitats amb les quals VALTRADING, SL, ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seva comercialització, tant si es formalitza o no cap operació, com en el seu cas, un cop extingida la relació contractual existent.
La remissió de publicitat via electrònica sobre ofertes, promocions i recomanacions de les diferents entitats amb les quals VALTRADING, S.L. ha subscrit acords de col·laboració, encarregades de la seva comercialització.
La realització d’enquestes i estudis estadístics.
Dades recollides mitjançant els formularis ubicats a la web
Totes les dades sol·licitades en els formularis, han d’emplenar-se amb caràcter obligatori perquè puguem contactar amb vostè i ajudar-lo en la gestió de la seva sol·licitud.
Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i només seran compartides amb terceres empreses o entitats quan la gestió de la seva sol·licitud ho requereixi. Se sol·licitarà la seva autorització quan envieu la informació.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se VALTRADING, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Cessió de dades personals dels usuaris a empreses col·laboradores
L’usuari accepta que les seves dades poden ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment a altres entitats amb les quals VALTRADING, S.L. subscrigui acords de col·laboració, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que li sigui comunicada cada primera cessió que s’efectuï als referits cessionaris. Aquest consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.
Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per finalitats diferents per les quals han estat autoritzats.
VALTRADING, S.L. no compartirà la seva informació personal amb tercers sense el seu permís, llevat que es tracti de peticions d’informació degudament autoritzades per les autoritats governamentals o es compleixi amb alguna llei, norma, citació o mandat judicial.
Drets dels usuaris en relació a les seves dades personals
L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, i si escau, per qui el representi mitjançant sol·licitud escrita dirigida a VALTRADING, S.L., valtrading@valtrading.com, juntament amb una fotocòpia del DNI.

Navegació amb cookies
El web www.valtrading.com utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per VALTRADING, SL i que s’activen per cookies servides per tal entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de VALTRADING, S.L.
L’usuari coneix i accepta l’ús de la tecnologia “Cookie” per part de VALTRADING, S.L., si bé pot configurar el seu navegador per ser avisat d’això i impedir la instal·lació de “Cookies” en el seu disc dur, si us plau, consulteu instruccions i manual del seu navegador per a completar aquesta informació.
L’usuari autoritza a VALTRADING, S.L. a obtenir i tractar la informació que es generi com a conseqüència de la utilització del web www.valtrading.com, amb l’única finalitat d’oferir-li una navegació més personalitzada.

Responsabilitats
VALTRADING, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte de la informació facilitada a través de les seves pàgines d’internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular.