NOTA LEGAL

VALTRADING, S.L., con C.I.F. B-97.677.751, é unha entidade con carácter lucrativo, inscrita no Rexistro Mercantil de Valencia no Tomo: 8321, Libro: 5612, Folio: 194, Folla: V-109407, cuxa actividade é consultoría de comercio exterior. VALTRADING, S.L. é a titular do sitio web https://www.valtrading.com e é responsable dos ficheiros xerados cos datos de carácter persoal subministrados polos usuarios a través deste sitio web. A súa sede social sitúase en Sedaví, Valencia.

A través desde AVISO LEGAL, preténdese regularizar o acceso e uso, e en xeral, a relación entre este Portal, accesible desde o enderezo da Internet www.valtrading.com e os usuarios do Portal.

A Política de Privacidade plasmada a continuación, é aplicable a todos os servizos desta website, así como ás páxinas e servizos cos que a web se vaia ampliando no futuro.

En garantía do seu dereito á protección de datos persoais, é necesario que acepte os termos desta política de privacidade antes de proceder a remitirnos a súa información.

Enténdese que o usuario acepta as condicións establecidas anteriormente se preme o botón “ENVIAR” que se atopa nos formularios de recollida de datos.

Política de Protección de datos de carácter persoal

Conforme á Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e á vixente Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu Regulamento de Medidas de Seguridade, VALTRADING, S.L. informa aos usuarios do seu sitio web www.valtrading.com da incorporación dos seus datos a ficheiros automatizados existentes na citada entidade realizándose, por parte de VALTRADING, S.L. o tratamento dos seus datos de carácter persoal que se expresan nas presentes condicións ou se deriven das mesmas, coas finalidades que máis abaixo se detallan.

Os ficheiros creados están localizados na sede administrativa de VALTRADING, S.L. en Sedaví (Valencia), baixo a supervisión e control da mesma, quen se compromete ao cumprimento da súa obriga de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos e a adoptar as medidas de seguridade de índole técnica, organizativa e administrativa para protexer a súa confidencialidade e integridade evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal, aprobado por Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro.

Finalidade da recollida e Tratamento automatizado dos datos do usuario

O usuario autoriza a VALTRADING, S.L. o tratamento automatizado dos datos persoais que subministre voluntariamente, a través de formularios e correo electrónico, para:

A xestión de calquera solicitude de información enviada por email.

O envío de información sobre servizos propios de VALTRADING, S.L., así como a remisión de publicidade vía electrónica dos mesmos.

O envío de información sobre calquera aspecto empresarial, comercial ou social da empresa e das actividades que organice ou participe.

O envío de información sobre produtos e servizos das distintas entidades coas que VALTRADING, S.L., subscribiu acordos de colaboración, encargadas da súa comercialización, tanto se se formaliza ou non operación algunha, como no seu caso, unha vez extinguida a relación contractual existente.

A remisión de publicidade vía electrónica sobre ofertas, promocións e recomendacións das distintas entidades coas que VALTRADING, S.L. subscribiu acordos de colaboración, encargadas da súa comercialización.

A realización de enquisas e estudos estatísticos.

Datos recollidos a través dos formularios localizados na web

Todos os datos solicitados nos formularios deben encherse con carácter obrigatorio para que poidamos contactar con vostede e axudalo na xestión da súa solicitude.

Os datos persoais subministrados son absolutamente confidenciais e só serán compartidos con terceiras empresas ou entidades cando a xestión da súa solicitude o requira. Solicitarase a súa autorización cando envíe os seus datos.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose VALTRADING, S.L. o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Cesión de datos persoais dos usuarios a empresas colaboradoras

O usuario acepta que os seus datos poden ser cedidos, exclusivamente para as finalidades indicadas anteriormente a outras entidades coas que VALTRADING, S.L. subscriba acordos de colaboración, respectando en todo caso a lexislación española sobre protección de datos de carácter persoal e sen necesidade de que lle sexa comunicada cada primeira cesión que se efectúe aos referidos cesionarios. Este consentimento á cesión de datos ten carácter revogable de conformidade coa lexislación vixente.

Todos os datos son tratados con absoluta confidencialidade, non sendo accesibles a terceiros para finalidades distintas para as que foron autorizados.

VALTRADING, S.L. non compartirá a súa información persoal con ningunha terceira parte sen o seu permiso, a menos que se trate de peticións de información debidamente autorizadas polas autoridades gobernamentais ou se cumpra con algunha lei, norma, citación ou mandato xudicial.

Dereitos dos usuarios en relación aos seus datos persoais

O Usuario pode exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, e no seu caso, por quen o represente mediante solicitude escrita dirixida a VALTRADING, S.L., valtrading@valtrading.com, xunto cunha fotocopia do DNI.

Navegación con Cookies

A web www.valtrading.com utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e que nos permiten coñecer a súa frecuencia de visitas, os contidos máis seleccionados e os elementos de seguridade que poden intervir no control de acceso a áreas restrinxidas, así como a visualización de publicidade en función de criterios predefinidos por VALTRADING, S.L. e que se activan por cookies servidas por dita entidade ou por terceiros que prestan estes servizos por conta de VALTRADING, S.L.

O usuario coñece e acepta o emprego da tecnoloxía “Cookie” por parte de VALTRADING, S.L., se ben pode configurar o seu navegador para ser avisado e impedir a instalación de “Cookies” no seu disco duro, por favor, consulte instrucións e manual do seu navegador para completar esta información.

O usuario autoriza a VALTRADING, S.L. a obter e tratar a información que se xere como consecuencia da utilización da Web www.valtrading.com, coa única finalidade de ofrecerlle unha navegación máis personalizada.

Responsabilidades

VALTRADING, S.L. non asume ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto da información facilitada a través das súas páxinas da internet. Asemade, e cos límites legais, non asume ningunha responsabilidade por la falta de exactitude, integridade ou actualización dos datos ou informacións que se publican nos sitios web dos que é titular.